Surgical Team

Aravind Roy

Ashuthosh Ricchariya

D Balasubramanian

Beula Christy

Bhupesh Bagga

Bidula Das

Dr Charanya Ramachandran

Chitra Kannabiran

C Jagadesh Reddy

Dr. Dilip Kumar Mishra

Gullapalli N Rao

Inderjeet Kaur

Indumathi Mariappan

Dr. Jaganmohan Reddy

Joveeta Joseph

J V Raghava

Merle Fernandes

Mukesh Taneja

Muralidhar Ramappa

Dr. Paavan Kalra

Prashant Garg

Dr. Pratik Yeswant Gogri

Pravin Krishna Vaddavalli

Raghu Ram Vyas

Ramam Atmakuri

Rohit Khanna

Dr. Ruchi Mittal

Sanhita Roy

Dr. Sayali Sane

Sayan Basu

Shrikant R. Bharadwaj

S Shivaji

Dr.Siddharth R Yadav

Dr.Smruti Rekha Priyadarshini

Somasheila Murthy

Srikant Sahu

Savitri Sharma

Subhabrata Chakrabarti

Subhashini Sade

Sujata Das

Sunita Chaurasia

Dr. Bhalerao Sushank Ashok

Dr.Swapna Shanbhag

Vivek Singh

Varsha Rathi

Thakur Vishal Singh